Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Adwokacka Piotr Fedusio (Administrator), ul. Strzelecka 7B, 80-03 Gdańsk, e-mail: kancelaria@fedusio.pl

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach:

- w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

- niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy oraz do jej wykonania; jest też niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być takie kategorie odbiorców jak: podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, obsługujące systemy informatyczne, podmioty współpracujące z Administratorem na potrzeby realizacji usług prawnych, organy państwowe.

 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług prawnych, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz przez okres przewidziany prawem.

 7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.