I. Prawo cywilne:

– sprawy związane z nieruchomościami (zniesienie współwłasności, zasiedzenie),

– sprawy z zakresu budownictwa (umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, rękojmia),

– sprawy o podział majątku po rozwodzie,
– sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
– odszkodowania z tytułu wypadów drogowych,

– odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
– windykacja wierzytelności,
– ochrona dóbr osobistych.

II.  Obsługa prawna firm, rejestracja spółek, przekształcenia, likwidacja, analiza i projekty umów.

III. Prawo administracyjne:

– sprawy z zakresu budownictwa,

– sprawy cudzoziemców (zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pracę, zezwolenia na nabycie nieruchomości).

IV.  Reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.